Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(1) Název Obec Klášter
(2) Důvod a způsob založení Je dán Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i OÚ.
(3) Organizační struktura Obec Klášter je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 9členné.
Obec se při své činnosti řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích, ve ve znění pozdějších předpisů
Obec navenek zastupuje starosta.
Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.
Složení zastupitelstva
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Klášter
Klášter č. p. 70
335 01 Klášter
Telefon: 724 181 254, 724 181 253
E-mail: urad@obecklaster.cz
WWW: www.obecklaster.cz/
ID Datové schránky: g7wau5c
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klášter č. p. 70
335 01 Klášter
(4.3) Úřední hodiny Čtvrtek    17:00 – 19:00
(4.4) Telefonní čísla +420 724 181 254, +420 724 181 253
(4.5) Adresa internetové stránky https://obecklaster.cz
(4.6) Adresa podatelny Klášter č. p. 70
335 01 Klášter

Dokumenty v elektronické podobě úřad přijímá na discích CD, DVD a USB.
(4.7) Elektonická adresa podatelny urad@obecklaster.cz
(4.8) Datová schránka ID Datové schránky: g7wau5c
(5) Případné platby lze poukázat 9428361/0100 (Komerční banka, a.s.)
(6) 00256765
(7) DIČ DIČ: CZ00256765
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
(8.2) Rozpočet Rozpočty
(9) Žádosti o informace Informace zde
(10) Příjem žádostí a dalších podání Informace zde
(11) Předpisy  
(11.1) Nejdůležitější používané předpisy Obecní úřad Klášter jedná a rozhoduje podle:

Zákon c. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon c. 71/1967 Sb. o správním řízení
Zákon c. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon c. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
(11.2) Vydané právní předpisy K dispozici na úřední desce
(12) Úhrady za poskytování informací  
(12.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Jednostranná kopie nebo výtisk formátu A4 2,- Kč
Oboustranná kopie nebo výtisk formátu A4 3,- Kč

Poštovné – dle sazebníku České pošty
V případě, že jsou informace obsažené v publikacích a tiskovinách vydaných obcí, určí se výše úhrady nákladu ve výši ceny za příslušný výtisk.
(12.2) Roznodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
(13) Licenční smlouvy  
(13.1) Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve formátu PDF
(13.2) Výhradní licence V současné době nejsou obci Klášter poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(14) Výroční zpráva Za rok 2023 zde
Za rok 2022 zde