Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

(1) Název Obec Klášter
(2) Důvod a způsob založení Je dán Zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích ( obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i OÚ.
(3) Organizační struktura Obec Klášter je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 9členné.
Obec se při své činnosti řídí zákonem c. 128/2000 Sb. o obcích, ve ve znění pozdějších předpisů
Obec navenek zastupuje starosta.
Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány výbor finanční a kontrolní.
Složení zastupitelstva
(3a) Seznam podřízených povinných subjektů žádné
(3b) Zřizované organizace žádné
(4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Klášter
Klášter č. p. 70
335 01 Klášter
Telefon: 724 181 254, 724 181 253
E-mail: urad@obecklaster.cz
WWW: www.obecklaster.cz/
ID Datové schránky: g7wau5c
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Klášter č. p. 70
335 01 Klášter
(4.3) Otevřeno Čtvrtek    17:00 – 19:00
(4.4) Telefon 724 181 254, 724 181 253
(4.5) Čísla faxu ----
(4.6) Adresa internetové stránky https://obecklaster.cz
(4.7) Adresa e-podatelny urad@obecklaster.cz
(4.8) Další elektronické adresy ID Datové schránky: g7wau5c
(5) Případné platby lze poukázat 9428361/0100 (Komerční banka, a.s.)
(6) 00256765
(7) DIČ DIČ: CZ00256765
(8) Dokumenty  
(8.1) Seznamy hlavních dokumentů Úřední deska
(8.2) Rozpočet Rozpočty
(9) Žádosti o informace Informace zde
(10) Příjem žádostí a dalších podání Informace zde
(11) Opravné prostředky Proti rozhodnutí ve správním řízení, které vydal Obecní úřad v Klášteře, se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno, a to ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obecního úřadu v Klášteře.
Adresa Obecního úřadu Klášter: Klášter čp. 70, 335 01.
(12) Formuláře Formuláře najdete na tomto odkazu
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Veškeré návody lze najít na portálu veřejné správy
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Obecní úřad Klášter jedná a rozhoduje podle:

Zákon c. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon c. 71/1967 Sb. o správním řízení
Zákon c. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon c. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon c. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 
(14.2) Vydané právní předpisy K dispozici na úřední desce
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Jednostranná kopie nebo výtisk formátu A4 2,- Kč
Oboustranná kopie nebo výtisk formátu A4 3,- Kč

Poštovné – dle sazebníku České pošty
V případě, že jsou informace obsažené v publikacích a tiskovinách vydaných obcí, určí se výše úhrady nákladu ve výši ceny za příslušný výtisk.
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle §14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve formátu PDF
(16.2) Výhradní licence V současné době nejsou obci Klášter poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
(17) Výroční zpráva informace zde
(18) Poskytnuté informace informace zde