Registr oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení:

1. musí předat evidenčnímu orgánu vyplněnou písemnou žádost, která obsahuje:

  • a) jméno žadatele,
  • b) příjmení žadatele,
  • c) datum narození žadatele,
  • d) místo trvalého pobytu žadatele,
  • e) adresa žadatele pro doručování,
  • f) údaj o tom, zda bude žadatel do registru nahlížet osobně nebo v el. podobě prostřednictvím veřejné datové sítě,
  • g) datum a podpis.

2. může žádost podat osobně u evidenčního orgánu, tj. tajemník, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do elektronické podatelny.

3. musí zadat udělené uživatelské jméno a přístupové heslo do registru na sdělené internetové stránce, které žadateli udělí evidenční orgán po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě a které evidenční orgán žadateli doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou. O každém nahlédnutí do registru je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele:
Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která:

  • a) používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 7
  • b) poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru
  • c) neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.


Soubory ke stažení
Název
Datum
Soubor
Písemná žádost
20. 3. 2024